Personuppgiftspolicy

Springtime resors Personuppgiftspolicy för webbplats

1. Introduktion

Springtime Group AB (“Springtime”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med beställning av resor och därtill relaterade tjänster samt anmälan om prenumeration av Springtimes digitala nyhetsbrev via webbplatsen www.springtime.se (“Webbplatsen”).

Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som användare av Webbplatsen ska känna dig trygg med att Springtime som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning omfattande bland annat Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016).

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Springtime Group AB

Organisationsnummer: 559056-0677

Adress: Gustavslundsvägen 137
167 51 Bromma, Sverige

Telefon: Patrik Yderberg, +46 (8) 545 535 40
E-post: personuppgifter@springtimegroup.se

3. när använder vi dina personuppgifter?

Med “personuppgift” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. “Känsliga personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Springtime behandlar dina personuppgifter när du:

  • Beställer någon av Springtimes resor/tjänster på Webbplatsen; och
  • Samtycker till att vi får behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (utskick av nyhetsbrev).

4. Hur och vilka personuppgifter använder vi?

Nedan har Springtime sammanställt vilka personuppgifter som behandlas inom ramen för Webbplatsen samt för vilka ändamål och med vilken rättslig grund.

LEVERANS AV SPRINGTIMES RESOR

Rättslig grund

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid för personuppgifterna

Fullgörande av avtal

(Leverans av resa)

Leverera och anpassa resor som du beställer på Webbplatsen.

Hantera betalning av resor som du beställer på Webbplatsen.

Person- och kontaktinformation:

·     Namn

·     Adress

·     E-post

·     Telefonnummer

·     Betalningshistorik

·     Användaruppgifter från Mina Sidor.

Lagras max 1 år.

Gallras 2 månader efter slutförd resa.

Samtycke

Anpassa våra resor till dina särskilda behov, exempelvis informera flygbolag om eventuella allergier.

 

Känsliga personuppgifter

Hälsoinformation:

·     Eventuella allergier

·     Eventuell graviditet

·     Eventuell funktionsnedsättning som medför behov till stödtjänster under resan.

 

Lagras max 1 år.

Gallras 2 månader efter slutförd resa.

Rättslig skyldighet

(Bokföring)

 

Bokföra inbetalning och redovisning av beställda resor.

 

Person- och kontaktinformation:

·     Namn

·     Adress

·     E-post

·     Telefonnummer

·     Betalningshistorik

·     Beställningshistorik

Lagras max 7 år.

Gallras efter fullgörande av skyldigheterna som följer av tillämpliga redovisnings- och bokföringslagar

UTSKICK AV SPRINGTIMES DIGITALA NYHETSBREV

Rättslig grund för behandlingen

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid för personuppgifterna

Samtycke

 

Skicka digitala nyhetsbrev med information om nya resor, produkter och tjänster.

Person- och kontaktinformation:

·     E-post

Lagras under tiden du samtycker till behandlingen.

Gallras efter återkallat samtycke.

5. Mer om Personuppgiftsbehandling vid leverans av våra resor

Om du inte lämnar ut dina personuppgifter i samband med att du beställer en resa kan Springtime inte fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter mot dig eller leverera resorna som du beställer av oss.

Om du inte har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och endast angivit dina personuppgifter för att beställa en resa kommer dina personuppgifter inte användas för något annat ändamål.

För mer information om hur Springtime behandlar dina personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrev, se avsnitt 6 nedan.

5.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna leverera våra paketresor och tjänster till dig efter genomförd beställning samarbetar vi med andra aktörer såsom flygbolag, resebyråer och lokala hotell samt arrangörer av evenemang (“Samarbetspartners”). Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra Samarbetspartners. Notera att vilken Samarbetspartner dina personuppgifter kommer att överföras till beror på vilken typ av resa du har beställt. Några av våra Samarbetspartners är: Thomas Cook och lokala hotell. Springtime har ingått biträdesavtal med samtliga Samarbetspartners och uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen.

Vidare kommer vi att överföra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller lösningen för Springtimes administrationssystem.

5.2 Känsliga personuppgifter

För att kunna informera våra Samarbetspartners om eventuella specialanpassningar till din resa kommer vi, efter ditt samtycke, behandla information om eventuella allergier, graviditet och/eller funktionsnedsättning.

Du behöver inte uppge dessa uppgifter när du beställer en resa men om du vill att vi anpassar resorna efter dina behov så behöver vi att du samtycker till att vi behandlar dessa personuppgifter. Notera att du alltid kan vända dig direkt till våra Samarbetspartners och uppge eventuella känsliga personuppgifter som behövs för att anpassa resan om du inte samtycker till att vi behandlar dessa känsliga personuppgifter.

5.3 Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Personuppgifter som är nödvändiga för att leverera resor som du har beställt av Springtime, till exempel uppgifter om avresedatum, namn och adress raderas av Springtime 2 månader efter du genomfört din resa och sparas under en period om max 1 år. Vi raderar omedelbart eventuella känsliga personuppgifter inom 2 månader efter att du genomfört resan. Anledningen till att Springtime sparar dessa uppgifter upp till 2 år efter slutförd resa är för att säkerställa att dina rättigheter enligt lagen (1992:1672) om paketresor gällande reklamation kan utövas. Beslutet att gallra dessa personuppgifter efter 2 månader grundar sig på Allmänna Reklamationsnämndens avgörande (ARN 1993/94 ref. 34) där nämnden ansåg att en reklamation som gjorts efter 2 månader efter resenärens hemkomst skett ”inom skälig tid”.

Personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot våra Samarbetspartners och rättsliga förpliktelser (exempelvis bokföringslagen) kommer dock att lagras så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelsen ifråga.

Om du endast lämnat personuppgifter för att beställa våra resor och inte samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål raderar vi personuppgifterna omedelbart efter att våra förpliktelser (enligt lag eller avtal) fullgjorts.

5.4 Överföring till land utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Samtliga våra egna IT-system finns inom EU/EES.

I samband med att du beställer en resa av oss kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Vid varje sådan överföring kommer vi att säkerställa att överföringen är förenlig med Dataskyddsförordningens föreskrifter genom att bland annat ingå biträdesavtal.

6. Mer om personuppgiftsbehandling i samband med utskick av springtimes digitala nyhetsbrev

Personuppgifter som vi behandlar för att skicka ut Springtimes nyhetsbrev och skicka marknadsföring till dig omfattar endast din e-postadress.

6.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För marknadsföringsändamål kommer din e-postadress endast att överföras till vår leverantör som tillhandahåller lösningen för utskick av nyhetsbrev.

6.2 Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

E-postadressen som Springtime behandlar för utskick av Springtimes nyhetsbrev sparas så länge du samtycker till att vi skickar nyhetsbrev till dig.

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar din e-postadress för utskick av Springtimes nyhetsbrev genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@springtime.se

Du kan även återkalla ditt samtycke genom att personligen besöka oss på:

Gustavslundsvägen 34, 1 tr
167 51 Bromma
Sverige

6.3 Överföring till land utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (nyhetsbrev) kommer dina personuppgifter att överföras till ett land utanför EU/EES. Vid varje sådan överföring kommer vi att säkerställa att överföringen är förenlig med Dataskyddsförordningens föreskrifter genom att bland annat ingå biträdesavtal.

7. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
  • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
  • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
  • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
  • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  • Du har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.