Passagerares rättigheter

Flygpassagerares rättigheter vid överbokade, inställda och försenade flyg
Enligt EG-förordningen 261/2004 om passagerarnas rättigheter har dessa rätt till ersättning och assistans från flygbolaget vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Observera att om flygningen ingår i en paketresa gäller även bestämmelserna i paketreselagen.

I korthet gäller följande regler:

Överbokning/ nekad ombordstigning
Flygbolagen säljer ofta fler biljetter än det finns platser ombord på grund av att det normalt sett alltid händer att passagerare inte dyker upp. Om flygbolaget har anledning att anta att ombordstigning måste nekas, måste flygbolaget först fråga om någon, mot kompensation, frivilligt avstår sin plats. Den frivillige har därvid, utöver avtalad kompensation, rätt till ombokning och/eller återbetalning. Om ingen anmäler sig frivilligt får passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja. I sådana fall har passageraren rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt. Alla passagerare som nekas ombordstigning, skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Vidare skall de passagerare, som nekats ombordstigning, ges kompensation enligt följande skala:

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 km
 • 400 euro för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 000 km
 • 600 euro för alla övriga flygningar

Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen:

 • med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller
 • med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller
 • med fyra timmar för alla övriga flygningar.

Inställda flyg
Vid inställd flygning har passagerare rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.Passagerarna skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet. Med undantag av vad som sägs nedan har passagerarna dessutom rätt till kompensation enligt följande skala:

 • 250 för alla flygningar på högst 1 500 km
 • 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 000 km
 • 600 för alla övriga flygningar

Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen:

 • med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller
 • med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller
 • med fyra timmar för alla övriga flygningar

Ingen kompensation betalas ut:

 • om den inställda flygningen ”beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits” om passagerarna informerats om den inställda flygningen senast två veckor före den tidtabellsenliga avgången
 • om passagerarna informerats om den inställda flygningen mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden
 • om passagerarna informerats om den inställda flygningen mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden

Förseningar
Vid förseningar har flygbolaget ingen skyldighet att betala ersättning i form av kontanter. Rätten till assistans från flygbolaget är beroende av dels förseningens längd, dels resans längd.

När ett flyg är försenat:

 • med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km
 • med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
 • med fyra timmar för alla övriga flygningar
 • har passagerarna rätt till mat och dryck i skälig proportion till väntetiden och hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet
 • Är flygningen mer än fem timmar försenad kan passagerarna kräva att få pengarna tillbaka för hela biljettpriset eller för den del av resan som inte fullföljts.

Resor med flygbolag från icke EU-länder
Ovan angivna regler gäller vid resa från en flygplats inom EU eller med resor från tredje land om flygningen utförs av ett flygbolag från ett EU-land. I alla andra fall bör du kontakta respektive flygbolag och fråga vilka regler som gäller.

EG-Förordningen
Hela förordningstexten kan hämtas via länken EG Förordning 261/2004.
Mer infomation om reglerna kan du också hämta på Luftfartsstyrelsens hemsida.

Klagomål
Konsumentverket är nationell tillsynsmyndighet i Sverige för förordningen. Du skall alltså vända dig till Konsumentverket, om du inte är nöjd med den hjälp du fått av flygbolaget.

Paketresa
Om flygningen ingår i en paketresa gäller, som ovan nämnts, även bestämmelserna i paketreselagen. Vill du läsa mer om vad som gäller enligt paketreselagen se under den fliken.